layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Tværfaglige konferencer i dagtilbud

Hvad er en konference i dagtilbud?
Et forum, hvor forældre og dagtilbud har mulighed for at få sparring fra psykolog, tale-hørekonsulent og ergo/fysioterapeut i forhold til pædagogiske udfordringer omkring enkelte børn
Formål: at bidrage til en proces, hvor vigtig viden fra de centrale voksne i barnets liv bringes i spil, med henblik på at skabe nye forståelser og nye pædagogiske handlemuligheder 
Konferencerne kan benyttes til at drøfte generelle pædagogiske emner eller udfordringer omkring børnegrupper

Opmærksomhedspunkter før konferencen – pædagogisk personale

Pædagogiske overvejelser over egen praksis i teamet, iværksættelse og evaluering af handletiltag
Kontakt til decentral leder ved ønske om sparring på konference ifht pædagogisk praksis omkring et barn, en børnegruppe, en problemstilling, et emne, etc.
Formøde med forældre og forældrebrev
Overvejelser – gerne i samarbejde med forældre – ifht hvad de vil have ud af konferencen

Opmærksomhedspunkter før konferencen – decentral leder
Overvejelser ifht hvilke fagpersoner, der skal deltage
Kort orientering til Tværgående Enhed for Læring (antal børn + overordnede temaer)
Fysisk placering i lokalet
VIDA principper tænkes ind i konferencen; ressourcesyn, aktivt læringsbegreb og organisatorisk læring


Opmærksomhedspunkter under konferencen – pædagogisk personale
Ressourcesyn
Fælles nysgerrighed og lyst til at finde løsninger
Forståelse for forskellige perspektiver

Opmærksomhedspunkter under konferencen – decentrale ledere
Tydelig rammesætning
Opmærksomhed ifht forældre; forældre får taletid først (etik og magt) og opmærksomhed ifht forældres sårbarhed
Opmærksomhed ifht ordentlig afrunding (konkrete aftaler, forældrenes oplevelser og evt. handleplan)

Opmærksomhedspunkter efter konferencen – pædagogisk personale
Vende konferencen med forældrene
Dele konferenceudbyttet med teamet
Teamet udarbejder / tilretter handleplan (inddrager forældrene)
Evaluering af handleplan – vurdering af, om der er brug for yderligere bistand fra TEfL / rådgiver

Konferenceskema
Et redskab til at strukturere konferenceprocessen
Konferenceskema

Hvad kan der ske efter en konference?
Observation og sparring på pædagogisk praksis
Sidemandsoplæring
Aktionslæringsforløb
Kontraktstyret supervision
Konsultative læringsforløb
Kortere rådgivningsforløb til forældre ved rådgiver
Indstilling til TEfL

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972