layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Til skoler

Læringsforløb og virksomhedsbesøg

Samspil omfatter læringsforløb for 0.-9.  klasse i det obligatoriske emne Uddannelse og job. Forløbene tilgås via MinUddannelse (søg i biblioteket på “Samspil)”.

Forløbene er opbygget, så de tilgodeser fælles mål for Uddannelse og job og understøtter elevernes karrierelæring. Læringsforløbene består dels af aktiviteter i kassen/skolen, og dels af aktiviteter i samarbejde med  virksomheder, uddannelser og Industrimuseet.


Læringsforløbene er opbygget således, at der er en progression fra indskolingen frem mod udskolingen:

Indskoling

Den nære omverden


I læringsforløbene arbejder eleverne med den nære omverden. Elevernes familie og nærområdet inddrages i undervisningen i samtalen om forskellige job og uddannelser. Virksomhedsbesøg kan arrangeres fx ilokalområdet eller via forældre og netværk.

Mellemtrin

Det generelle udsyn

I læringsforløbene arbejder eleverne med en bred vifte af uddannelser og job. På 5. årgang besøges Industrimuseet, og der sættes fokus på de industrielle erhvervs udvikling gennem tiden. På 6. årgang arbejder eleverne med innovation og design thinking, erhvervsuddannelser, og de besøger produktionsvirksomheder. Virksomhedsbesøg på 4. årgang kan arrangeres.

Udskoling

Det specifikke tilvalg

I læringsforløbene arbejder eleverne med erhvervsområder, arbejdsvilkår, arbejdsformer, uddannelsesveje og egne kompetencer og ønsker. I 7. og 9. klasse er eleverne på virksomhedsbesøg, og i 8. klasse er eleverne på introkurser på ungdomsuddannelserne, Uddannelsesmesse (9. kl. deltager også) og deltager i Skills.


Virksomhedsbesøgene foregår i samarbejde med en lang række virksomheder i Horsens Kommune og koordineres ligesom besøgene på Industrimuseet centralt. Målet med besøgene er, at eleverne bliver klogere på arbejdsmarkedet, brancher og erhverv, arbejdsforhold, og hvad det vil sige at gå på arbejde eller etablere egen virksomhed. På virksomhedsbesøgene er der fokus på virksomhedens jobfunktioner, og på hvilke af skolens fag der er særligt vigtige for de jobfunktioner, eleverne præsenteres for. Hermed skabes en direkte sammenhæng for eleverne mellem skolens fag og de kompetencer forskellige job kræver.


Alle virksomhedsforløb forberedes og efterbehandles som en del af læringsforløbene. I forberedelsen får eleverne et begyndende indblik i virksomheden, deres forestillinger om, hvad de kan forvente at møde på virksomhedsbesøget aktiveres og de forbereder spørgsmål, som de ønsker at stille til virksomheden. I efterbehandlingen uddrager eleverne deres erfaringer fra virksomhedsbesøget, og de arbejder med sammenhængen mellem job, arbejdsforhold, kompetencer og uddannelsesveje i forhold til de job, de mødte på virksomheden.

Karrierelæring

I Samspil arbejdes der med et karrierelæringsperspektiv. Karrierelæring handler om at eleverne møder, sanser og erfarer en mangfoldighed af uddannelser og jobmuligheder med det formål at udfordre deres selvopfattelse, udsyn og karriereplanlægning således, at de kan træffe kvalificerede uddannelsesvalg. Karrierelæringen sker gennem praktiske og refleksive læringsaktiviteter og gennem besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner. De forskellige læringsaktiviteter skal bidrage til, at eleven:

  • Opnår et samlet billede af sine potentialer.
  • Tilegner sig strukturerede måder at samle, udvikle og analysere viden om sig selv og sætte denne viden i spil med viden og erfaringer om uddannelse og erhverv.
  • Gennemfører en læringsproces, der åbner perspektiver og muligheder.
  • Udvikler kompetencer til at træffe valg og bliver i stand til at implementere beslutninger og håndtere overgange.
  • Erfarer og erkender læring som en livslang proces.

 

> Se film om karrierelæring her

Skolernes forpligtelse i Samspil

Skolerne i Horsens Kommune er forpligtet på følgende:

  • Alle elever deltager i 25 timers undervisning i Samspil pr. år fra 0.-9. klasse.
  • 6., 7. og 9. årgang deltager i virksomhedsbesøg.
  • 5. årgang deltager i besøg på Industrimuseet.
  • Alle lærere deltager i forbesøg inden klassens virksomhedsbesøg/museumsbesøg.

 


Årshjul for Samspil og UU-aktiviteter

Sampil er udarbejdet, så det fletter sammen med kommunens UU-aktiviteter for udskolingen. For at anskueliggøre denne sammenhæng, er der udarbejdet et årshjul for Samspil og UU-aktiviteter.

> Se årshjulet her


 
For yderligere oplysninger kontakt
Winnie Henriksen

Læringskonsulent


Tlf.: 51296984
E-mail: whe@horsens.dk
 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972