layoutelementlayoutelement
logo - tværgående enhed for læring 

Matematikvejledernetværket

Målet med matematikvejledernetværket er at give matematikvejlederne mulighed for videndeling og kompetenceudvikling i mødet mellem teori og praksis, så den enkelte matematikvejleder støttes i at udføre sin funktion bedst muligt i tråd med Horsens Kommunes grundkontrakt for vejlederrollen. 
Samarbejdet foregår på netværksmøderne som afholdes hen over skoleåret.

Matematikvejlederne har på googledrevet en mappe, hvor dagsordener, referater, oplæg og andre dokumenter kan findes.

 

Form og indhold:

Netværkssamarbejdet foregår gennem 4-5 årlige netværksmøder samt kommunikation i et digitalt forum.

Indholdet på netværksmøderne omhandler forskellige faglige problemstillinger i forhold til faget matematik samt temaer, som understøtter kommunens indsatsspor ud fra et matematikperspektiv. Matematikvejledernetværket giver den enkelte vejleder et fagligt fundament for udførelsen af sin funktion. Gennem netværket kan matematikvejlederen holde sig orienteret om udvikling i det faglige felt, få og give ny inspiration samt deltage i diskussionen om, hvordan vi bedst muligt udvikler matematikundervisningen i Horsens Kommune, så eleverne bliver så dygtige, som de kan.

Eks på temaer som behandles på netværksmøderne: 

  • Strategier
  • Synlig målstyret læring i matematik
  • De nationale test i matematik og læringssamtaler
  • Professionelle læringsfællesskaber i matematik
  • Overgangsvanskeligheder mellem grundskolen og ungdomsuddannelserne i forhold til matematik
  • Matematikvanskeligheder

Netværksarbejdet evalueres på hvert netværksmøde i forhold til udbytte og indhold.

Hvert forår indgår på et af netværksmøderne en evaluering af årets samarbejde og netværksmøderne. På baggrund af evalueringen planlægges det kommende års netværksmøder i overskrifter. Se endvidere kompetenceplanen for netværkene

 

Gældende for alle netværksmøderne er perspektivet til vejlederfunktionen og vejlederrollen. 
Nogle af netværksmøderne afholdes sammen med andre af netværkene, når indholdet lægger op til det.

 

Deltagere:

Matematikvejledernetværket er åbent for alle lærere, som varetager matematikvejlederfunktionen på de enkelte skoler. Lærere som er ved at uddanne sig til matematikvejledere, men som endnu ikke varetager funktionen på skolerne, er også meget velkomne. Deltagelse i netværksmøderne sker efter aftale med skolens ledelse.

Tilmelding til netværksmøderne sker via frontplanner. 

 

Ansvarlig:

Matematikkonsulent Christian Holm, som er centralt placeret, og i øvrigt kommunens kontaktperson udadtil og tovholder på nye tiltag og initiativer på området. 

 

Ledelsesrepræsentant:

Marianne Rathschau. Viceskoleleder Stensballeskolen mara@horsens.dk

 

Indholdsansvarlig Winnie Henriksen, whe@horsens.dk  
 


Horsens Kommunes byvåben

Tværgående Enhed for Læring

Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf. 76 29 30 90
E-mail: laering@horsens.dk
Sikker e-mail: uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

CVR 2918 9889
EAN 5798006184972